POZWOLENIE NA BROŃ

Pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń jest aktem administracyjnym, który uchyla generalny zakaz nabywania, posiadania i przechowywania broni. Wydawany jest na wniosek zainteresowanego, po sprawdzeniu ustawowo przewidzianych przesłanek, przez lokalne władze (np. komendę policji).

Pozwolenie na broń – właściwy organ Policji może wydać pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego a także przedstawi organowi ważną przyczynę posiadania broni.

I. Przepisy dotyczące posiadania broni reguluje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. W jej świetle osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi spełniać następujące warunki:

 1. musi mieć ukończone 21 lat;
 2. posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce
 3. pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. posiadać zdolność fizyczną i psychologiczną do posiadania broni, potwierdzone orzeczeniem lekarskim i psychologicznym;
 5. uzyskać opinię Komendanta Komisariatu Policji odpowiedniej do miejsca zamieszkania
 6. nie może być skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.

2. Aby uzyskać pozwolenie na broń należy złożyć wniosek, który składa się u komendanta policji w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani

Wniosek powinien zawierać takie informacje jak:

 1. dane osobowe wnioskodawcy;
 2. określenie wnioskowanego rodzaju broni oraz jej przeznaczenia;
 3. określenie ilości posiadanych egzemplarzy broni;
 4. ważną przyczynę posiadania broni.
 5. dodatkowe dokumenty w zależności od rodzaju broni do celów :
 6. ochrony osobistej –  dokument mogący wskazywać na występowanie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia
 7. łowieckich: zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania polowań
 8. sportowych: zaświadczenie potwierdzające przynależność do klubu lub stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim – dokument Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych – licencję PZSS
 9. rekonstrukcji historycznych: – zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych, zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia
 10. kolekcjonerskich: zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim
 11. pamiątkowych: dokument potwierdzające nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia
 12. szkoleniowych: dokument potwierdzający posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Do wniosku o pozwolenie na broń należy załączyć również:

 1. dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej (242 zł)
  orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do dysponowania bronią;
 2. kopię dowodu osobistego;
 3. dwie fotografie (3 cm x 4 cm);

dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny posiadania broni

Biorąc pod uwagę koszty dodatkowych egzaminów w zależności od przeznaczenia broni oraz badania lekarskie koszt maksymalny pozwolenia na broń może wynieść do nawet 2456 zł. 

Zobacz też:

Pozwolenie na staw

Pozwolenie na wycinkę

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.