Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę – Pozwolenie na budowę

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna – Pozwolenie na budowę.

Kto wydaje pozwolenia na budowę i gdzie złożyć wniosek:

Organy administracji architektoniczno-budowlanej. Organem pierwszej instancji w sprawach pozwoleń na budowę jest starosta lub prezydent miasta (dotyczy miast na prawach powiatu), ale z pewnym zastrzeżeniem: w przypadku niektórych, bardziej skomplikowanych obiektów i robót budowlanych lub na terenach zamkniętych organem pierwszej instancji jest wojewoda.

Dokumenty należy składać w właściwym miejscowo starostwie powiatowym, urzędzie miasta na prawach powiatu lub urzędzie wojewódzkim.

Wymagane dokumenty w przypadku pozwolenia na budowę:

Wniosek o pozwolenie na budowę (urzędowy formularz druk  B-1[1] obowiązuje od 17.12.2016r.)  oraz w razie konieczności informacje uzupełniające do wniosku (urzędowy formularz  druk B-4).

We wniosku należy podać dane inwestora, rodzaj inwestycji i jej adres oraz wymienić dokumenty załączone do wniosku. Komplet dokumentów należy złożyć w starostwie powiatowym, na terenie którego znajduje się działka przeznaczona pod inwestycję. 


[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę , zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U z 2016r. poz. 1493).

Załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę:

 1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi  dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa  
  w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

Zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające, że projektant jest wpisany na jej listę i ma uprawnienia do projektowania danej inwestycji. Zaświadczenie musi być aktualne na dzień,
w którym projekt został opracowany.

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (urzędowy formularz druk B-3).  Dokumentami, z których wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane są między innymi: księga wieczysta, akt notarialny, akt własności, decyzja o oddaniu w trwały zarząd, umowy cywilno – prawne,
 2. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie
  z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w przypadku braku

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

 1. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 2. Ponadto:
 3. specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,
 4. postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej,  projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane,
 5. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku przedsięwzięć, zaliczonych do

mogących znacząco oddziaływa na środowisko,

 • pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
 • decyzję lub zaświadczenie w sprawie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych lub leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne.

WAŻNE

 • Obowiązek dołączenia do wniosków dodatkowych dokumentów może wynikać również z przepisów odrębnych np. pozwolenie wodnoprawne.
 • Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku powinny być złożone w oryginale bądź poświadczone zgodnie z zasadą określoną w art. 76 i 76a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Jeżeli inwestor działa poprzez pełnomocnika/ów do wniosku należy dołączyć wszystkie pełnomocnictwa,
  z których wynika umocowanie do określonych czynności. Pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczone.

Opłaty:

Budownictwo mieszkaniowe – zwolnione od opłaty skarbowej.

W innych przypadkach  wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju inwestycji i naliczana jest zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) np. za pozwolenie na rozbiórkę – 36 zł.

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do organu wyższejinstancji za pośrednictwem organy, który wydał decyzję w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 33, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.:  Dz. U. z 2018 r. poz.1202  z  późn. zm.);
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Zobacz też:

Pozwolenie na rozbiórkę

Zgłoszenie wodnoprawne

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.