Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę

Wydawanie decyzji o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna – pozwolenie na rozbiórkę.

Kto wydaje pozwolenia na rozbiórkęi gdzie złożyć wniosek :

Organy administracji architektoniczno-budowlanej. Organem pierwszej instancji w sprawach pozwoleń na budowę jest starosta lub prezydent miasta (dotyczy miast na prawach powiatu), ale z pewnym zastrzeżeniem: w przypadku niektórych, bardziej skomplikowanych obiektów i robót budowlanych lub na terenach zamkniętych organem pierwszej instancji jest wojewoda.

Dokumenty należy składać w właściwym miejscowo starostwie powiatowym, urzędzie miasta na prawach powiatu lub urzędzie wojewódzkim.

Wymagane dokumenty w przypadku pozwolenia na rozbiórkę:

  1. wniosek (urzędowy formularz druk B-1 i w razie konieczności B-4),
  2. zgoda właściciela obiektu,
  3. szkic usytuowania obiektu budowlanego,
  4. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót,
  5. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  6. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  7. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Opłaty:

Budownictwo mieszkaniowe – zwolnione od opłaty skarbowej.

W innych przypadkach  wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju inwestycji i naliczana jest zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) np. za pozwolenie na rozbiórkę – 36 zł.

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do organu wyższej instancji za pośrednictwem organy, który wydał decyzję w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

  • art. 28 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 33, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.:  Dz. U. z 2018 r. poz.1202  z  późn. zm.);
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Zobacz też:

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie wodnoprawne

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.