Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

pozwolenie na użytkowanie budynku

W przypadku nowych obiektów użyteczności publicznej lub budynków wielorodzinnych wymagane jest zgodnie z ustawą Prawo budowlane  pozwolenie na użytkowanie budynku.

Zgłoszenia zakończenia budowy ( pozwolenie na użytkowanie budynku ) wymagają tylko domki jednorodzinne lub niewielkie budynki tak jak np. budynku gospodarcze, garaże, domy letniskowe.

Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli.

Inwestor do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo wniosku o  
udzielenie pozwolenia na użytkowanie tego obiektu powinien dostarczyć takie dokumenty jak:

a)         oryginał dziennika budowy;

b)         oświadczenie kierownika budowy:

  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z przepisami oraz projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w przypadku korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

c)         oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli           eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego  zagospodarowania;

d)         protokoły z badań i sprawdzeń;

e)         dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania            obiektu budowlanego z projektem   zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;

f)         potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy;

g)         zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37 i ust. 8 ustawy z dnia 27     marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), jeżeli wymagane;

h)         w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

  • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy
    z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Organ wydający pozwolenie na użytkowanie budynku obiektu budowlanego może określić warunki użytkowania tego obiektu lub uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w wyznaczonym terminie przy określonych robotach budowlanych.

Inwestor ma obowiązek na podstawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przystąpieniu do jego użytkowania, zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych.

Zobacz też:

Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na broń

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.