Zgłoszenie budowy

zgłoszenie budowy

Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Kto wydaje pozwolenia na budowę i gdzie złożyć wniosek:

Organy administracji architektoniczno-budowlanej. Organem pierwszej instancji w sprawach Zgłoszenie budowy jest starosta lub prezydent miasta (dotyczy miast na prawach powiatu), ale z pewnym zastrzeżeniem: w przypadku niektórych, bardziej skomplikowanych obiektów i robót budowlanych lub na terenach zamkniętych organem pierwszej instancji jest wojewoda.

Dokumenty należy składać w właściwym miejscowo starostwie powiatowym, urzędzie miasta na prawach powiatu lub urzędzie wojewódzkim.

I. Zgłoszenie „bez projektu budowlanego”

Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie budowy określające miejsce, rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia,
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane,    

            według wzoru (urzędowy formularz druk B-3[1]),

 1. w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki uściślające zakres robót (rzuty, elewacje, przekroje) oraz opis techniczny zgłaszanej budowy obiektu lub robót budowlanych,
 2. pokazanie lokalizacji obiektu na szkicu sytuacyjnym działki lub mapie geodezyjnej,
 3. w zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami                   np. pozwolenie wodno prawne, decyzja lub zaświadczenie w sprawie wyłączenia gruntu
  z produkcji rolniczej,
 4. pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Zgłoszenia budowy należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, i nie później niż po upływie 3 lat od określonego
w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ustawy z 7 lipca 1994r – Prawo budowlane
(t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)

 • ust 1 pkt. 19 – instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności
  do 7m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz
  z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  Przy budowie j.w. inwestor ma obowiązek ustanowić kierownika budowy – art. 42 ust.3 ustawy Prawo budowlane.

 • ust 1 pkt. 20 – przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i telekomunikacyjnych – należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 30 ust.1 pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994r – Prawo budowlane  – budowa obiektów małej architektury  – należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.


[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę , zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U z 2016r. poz. 1493).

II. Zgłoszenie „z projektem budowlanym”

 1. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania  mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (art. 29 ust. 1 pkt 1a Pb),
 2. wolno strojonych parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji  transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 2b Pb),
 3. sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kW,  wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa (art. 29 ust. 1 pkt 19a Pb).

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie określające miejsce, rodzaj, zakres i sposób wykonania robót (urzędowy formularz druk B-2) i w razie  konieczności  informacje uzupełniające (urzędowy formularz druk B-4)  
 • 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa
  w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia
  i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (urzędowy formularz druk  B-3)  
 • decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest  wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi;

Opłaty:

budownictwo mieszkaniowe – zwolnione z opłaty skarbowej,

– w pozostałych przypadkach wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju inwestycji – zgodnie z ustawą
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.1044 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wnoszącej sprzeciw głoszenie budowy odwołanie składa się do organuwyższejinstancji za pośrednictwem organy, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zobacz też:

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na rozbiórkę

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.