Jak legalnie wynająć mieszkanie

Jak legalnie wynająć mieszkanie

Wynajmując mieszkanie najlepiej poznać prawa i obowiązki wynajmującego oraz najemcy aby w przyszłości uniknąć problemów. Jak legalnie wynająć mieszkanie ?

Jak legalnie wynająć mieszkanie – podejmując decyzję o długoterminowym wynajmie mieszkania należy zapoznać się z kodeksem cywilnym oraz ustawą o ochronie praw lokatorów a także pamiętać o kilku ważnych zasadach do których można zaliczyć:

1. Zapoznanie najemcy z osobą wynajmującą oraz szczera rozmowa o wzajemnych oczekiwaniach co do warunków najmu obu stron.

Przed wynajęciem lokalu należy przeprowadzić rozmowę m.in. na temat: aktualnej sytuacji życiowej oraz stanu materialnego najemcy, zapytać o obecną pracę, przedstawić ważne dokumenty tj. np. raport z Biura Informacji Kredytowej lub zaświadczenia o dochodach; natomiast właściciel mieszkania powinien określić wysokość kaucji, kwestię trzymania zwierząt, ilości osób, palenia papierosów w lokalu i innych nie tolerowanych przez właściciela zwyczajów.

2. Podpisanie umowy najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania może być zawarta na czas określony lub nieokreślony z tym, że umowę zawartą na więcej niż 10 lat uznaje się za zawartą na czas nieoznaczony. Umowa zawarta na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie ale najlepiej w każdym przypadku zawierać umowę pisemną, która jest zabezpieczeniem dla obu stron.

Jak legalnie wynająć mieszkanie ?

Umowa najmu powinna zawierać informację na temat wysokości czynszu oraz terminie płatności a także kto ponosi koszty związane z utrzymaniem nieruchomości tj. ubezpieczenie, media, podatek. W umowie najmu mieszkania najlepiej ustalić jaki obowiązuje okres wypowiedzenia i w jakiej formie powinien być przekazany a także w jakim stanie powinno być zwrócone mieszkanie oraz jak zostaną rozliczone koszty ewentualnych zniszczeń. Można również w umowie najmu zawrzeć informację o przesyłaniu na e-maila skanów co miesięcznych dowodów wpłat w celu monitoringu płatności czynszu i opłat za media.

3. Kaucja – jak legalnie wynająć mieszkanie

Istotnym zabezpieczeniem w przypadku niewywiązania się z umowy, niedbałego wykonania umowy, ewentualnych zniszczeń wynikających z użytkowania jest kaucja, która może być wykorzystana na pokrycie strat wynikających z realizacji umowy. Kwota przeznaczona przez najemcę na konto właściciela mieszkania jest zwracana w ciągu miesiąca w momencie zakończenia najmu
i w przypadku gdy lokal jest zwrócony w stanie nieuszkodzonym. Najczęściej wysokość kaucji pobierana jest w wysokości jedno lub dwumiesięcznego czynszu najmu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego zgodnie ze stawką czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.

4. Protokół  zdawczo – odbiorczy

W momencie przekazywania mieszkania najemcy sporządza się strony sporządzają protokół,
w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Najlepiej sporządzić również dokumentację zdjęciową wynajmowanego      mieszkania. Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.

5. Najem okazjonalny

Jest to rodzaj  umowy, która zabezpiecza interesy i chroni prawa właściciela mieszkania biorąc pod uwagę ewentualne problemy z nierzetelnymi najemcami, którzy nie chcą opuścić mieszkania.

Umowa najmu okazjonalnego powinna być zawarta przy obecności notariusza. Najemca musi określić gdzie zamierza mieszkać po opuszczeniu wynajmowanego okazjonalnie lokalu. Taka forma umowy aby była ważna musi być zgłoszona przez wynajmującego mieszkanie właściciela w urzędzie skarbowym nie później niż 14 dni od jej podpisania. W innym przypadku całość takiej umowy traktowana jest jako zwykła umowa najmu lokalu, przy której obowiązują zwykłe przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku wynajmu mieszkania należy pamiętać również o obowiązku podatkowym a także
o odpowiednim ubezpieczeniu mieszkania w celu zabezpieczenia się przed stratami.

Zobacz też:

Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na użytkowanie budynku

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.