Pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Wycinka drzew i krzewów w określonych przypadkach wymaga zezwolenia, które wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek posiadacza nieruchomości –  za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów -w przypadku kiedy zezwolenie dotyczy usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków to organem właściwym do wydania zezwolenia na wycinkę jest wojewódzki konserwator zabytków.

I. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. wycinka drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia w przypadku:

 1. drzew i krzewów rosnących na nieruchomości osób fizycznych, a ich usunięcienie będzie miało związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. sprzedażą drzewa). 
 2. drzewa i krzewy nie rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
 3. jeżeli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm nie przekracza:
 4. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 5. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 6. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

d)  krzewów rosnących w skupisku, których powierzchnia nie przekracza 
            25 m2.

e)         drzew lub krzewów owocowych, z wyjątkiem rosnących na terenie 
             nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni  
            (np. parki, cmentarze, ogrody botaniczne, zoologiczne)

f)          krzewów rosnących na terenach pokrytych roślinnością spełniającą
funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia oraz doboru gatunków posadzonych roślin z wyjątkiem krzewów znajdujących się w pasie drogowym drogi publicznej, lub na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

g)         drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużyt
             kowanych do użytkowania rolniczego

h)         drzew lub krzewów należących do gatunków obcych

i)          drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy  
            z dnia 28 września 1991 r. o lasach

j)          drzewa lub krzewów z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przy
              rody nieobjętego ochroną krajobrazową

k)         drzew lub krzewów złamanych lub przewróconych.

 •       drzew lub krzewów związanych z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoo  
        logicznych
 •       drzewa lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub   
         zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000

II. Wniosek o wydanie pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów usunięcia drzewa lub krzewu powinien zawierać:

 1. właściciela urządzeń
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, albo oświadczenie o udostępnieniu  informacji, natomiast zgoda właściciela nie jest potrzebna, jeśli wniosek składa:
 4. spółdzielnia mieszkaniowa
 5. wspólnota mieszkaniowa, w której nieruchomością wspólną zarządza zarząd
 6. zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
 7. użytkownik wieczysty nieruchomości
 8. posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący jednym z wymienionych wcześniej podmiotów
 9. nazwę gatunku drzewa albo krzewu;
 10. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 11. posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
 12. nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 13. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 14. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu a także wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 15. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości
  i  obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 16. projekt planu:
 17. nasadzeń zastępczych, czyli posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew albo o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
 18. przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli takie są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy albo projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację
  o liczbie, gatunku albo odmianie drzew lub krzewów a także miejscu i planowanym terminie do ich wykonania;
 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,           jeżeli taka jest wymagana lub przeprowadzona została na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
 1. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom jeżeli zostało wydane.
Organ właściwy przed wydaniem  zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu dokonuje oględzin
w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych.


II. Za usunięcie drzewa lub krzewu właściciel ponosi opłaty.

 1. W przypadku drzew opłatę ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm a jeżeli drzewo na tej wysokości:
 2. posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 3. nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.
 4. W przypadku krzewu opłatę ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej przez usuwane krzewy i stawkę opłaty. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.
 • Wysokość stawek opłat, za usuwanie drzew i krzewów określa w drodze rozporządzenia
  Minister właściwy do spraw środowiska biorąc pod uwagę:
 • rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
 • obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku,

Stawki opłat za pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów nie mogą przekraczać 500 zł a w  przypadku krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.

Zobacz też:

Pozwolenie na rozbiórkę

Zgłoszenie wodnoprawne

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.