Wodnoprawne

Pozwolenia wodnoprawne

Niektóre inwestycje wodne, w szczególności takie jak usługi wodne,szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych, wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,lokalizowaniena obszarach szczególnego zagrożenia powodziąnowych obiektów budowlanych wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Najczęściej organem, który uprawniony jest do wydawania tego typu decyzji, jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich lub Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich. 

W tym dziale naszego portalu inwestorzy mogą sprawdzić, czy planowane przez nich działania wymagają uzyskania pozwolenia. Szczegółowo opisane zostały tu także warunki, jakie trzeba spełnić, aby decyzja organu, do którego się zwracamy, była pozytywna. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, należy dołączyć m.in. operat wodnoprawny z opisem zamierzonej działalności w formie pisemnej i graficznej, dodatkowe dokumenty wymienione w ustawie, a także przewidzianą opłatę. W tym dziale szczegółowo opisane zostało także całe postępowanie administracyjne w tego rodzaju spawach.

Pozwolenie wodnoprawne

Zgłoszenie wodnoprawne

Pozwolenie na staw