Pozwolenie wodnoprawne

pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest jednym z instrumentów zarządzania zasobami wodnymi.

Organem właściwym w sprawie wydania zgody na pozwolenie wodnoprawne jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich lub Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich, w zależności od rodzaju inwestycji. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Inwestor powinien złożyć w siedzibie nadzoru wodnego Wód Polskich właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z wód, wykonania urządzeń wodnych lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej.

I. Zgodnie przepisami ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 1. usługi wodne, o możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód, do których należy zaliczyć:
 • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych
 • piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;
 • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję;
 • odbiór i oczyszczanie ścieków;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;
 • korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;
 • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
 • trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
 • odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.
 • szczególne korzystanie z wód, czyli korzystanie z wód wykraczające poza zakres zwykłego korzystania i powszechnego, obejmujące:
 • odwadnianie gruntów i upraw;
 • użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach;
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1;
 • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 • wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu;
 • przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
 • wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
 • uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy silnika powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych;
 • chów ryb w sadzach;
 • zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb;
 • nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;
 • korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę;
 • korzystanie z wód w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
 • organizacja wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej.
 • wykonanie urządzeń wodnych, do których zalicza się:
 • urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy
 • sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami
 • stawy – w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji (z wyłączeniem stawów o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu – te wymagają zgłoszenia wodnoprawnego. Z tym, że nie mogą one być napełniane w ramach usług wodnych, tylko wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi. Natomiast zasięg oddziaływania takiego stawu nie może wykraczać poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem)
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych
 • obiekty energetyki wodnej
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych
 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych
 • urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie
 • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych

Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać również planując takie inwestycje jak:

 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych
 • wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającąwpływna warunki przepływu wód
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektówmostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych

Zgodnie z art. 390 Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

 • nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • nowych obiektów budowlanych;
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3. Prawo wodne

II. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. Do wniosku dołącza się opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz:

 1. operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych

Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego.

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane
 • ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana.

Dodatkowa dokumentacja w postępowaniu o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych:

 1. pełnomocnictwo jeżeli jest wymagane – zgodnie z ustawą Kodeksu administracyjnego (art.33)
 • dowód opłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagana)
  w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
 • projekt instrukcji gospodarowania wodą, w przypadku pozwoleń wodnoprawnych na: piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych za pomocą budowli piętrzącej o wysokości powyżej 1 m oraz wyposażonej w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów
 • dokumentacja hydrogeologiczna, sporządzona dla pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego
 • zgodę właściciela urządzeń, odnosząc się do pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust.1 Prawa wodnego

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 398 ust. 1 pkt 3 wynosi:

 • 224,88 zł, z tym że w jednej decyzji może być wydane kilka pozwoleń wodnoprawnych
  i wtedy opłatę mnoży się razy liczbę tych pozwoleń (które nie są tożsame rodzajowo).
 • 4426,80 zł  – maksymalna opłata za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Opłaty należy dokonać na właściwy rachunek Wód Polskich a dowód opłaty dołączyć do wniosku – lista RZGW i rachunków dostępna na stronie: rachunki bankowe

III. Zawartość operatu wodnoprawnego:

1. Część opisowa operatu powinna zawierać:

 1. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jego siedziby i adresu, np. informacja o pełnomocniku
 2. wyszczególnienie:
 3. celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód
 4. celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót, 
 5. rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych (w zależności od rodzaju pozwolenia: znaki wodne określające piętrzenie np. na jazie, przepływomierze na rurociągach)
 6. rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
 7. stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
 8. obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;
 9. opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne
 10. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
 11. charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym;
 12. ustalenia wynikające z:
 13. planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
 14. planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
 15. planu przeciwdziałania skutkom suszy,
 16. programu ochrony wód morskich,
 17. krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
 18. planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym

znaczeniu transportowym;

 • określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;
  • wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;
  • wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych;
  • planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;
  • informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

2. Część graficzna operatu powinna zawierać:

 1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości;
 2. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;
 3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
 4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

3. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na:

 1. pobór wód
 2. wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych
 3. rolnicze wykorzystywanie ścieków
 4. odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast
 5. wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej

oprócz danych przedstawionych w punkcie 1 i 2 części opisowej i graficznej powinien zawierać również dodatkowe informacje wyszczególnione w art. 409 ust. 3 – ust. 7 ustawy Prawo wodne.

IV. Na jaki okres wydawane jest pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne, wydaje się w drodze decyzji, na czas określony nie dłuższy niż 30
 z wyjątkiem pozwoleń na:

 1. wykonanie urządzeń wodnych
 2. regulacji wód
 3. wykonywania robót lub obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Okres obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na:

 1. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 10 lat
 2. wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – maksymalnie 4 lata
 3. na wydobywanie z wód powierzchniowych (w tym morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego), kamienia żwiru, piasku oraz innych materiałów a także wycinanie roślin z wód lub brzegu – max 5 lat

V. Zgodnie z nowym Prawem wodnym (art. 395), pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga:

 1. uprawnianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,
 2. holowanie oraz spław drewna,
 3. wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych,
 4. wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi,
 5. wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m,
 6. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,
 7. pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód,
 8. pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych,
 9. odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych,
 10. wyznaczenie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe,
 11. zatrzymywanie wody w rowach,
 12. hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich,
 13. przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych.

Zobacz też:

Zgłoszenie wodnoprawne

Pozwolenie na staw

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.