Zgłoszenie wodnoprawne

zgłoszenie wodnoprawne

Zgłoszenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych związanych z korzystaniem z wód, nie kwalifikujących się do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ze względu na niewielki wpływ na stan wód.

Zgłoszenie wodnoprawne należy dokonać w najbliższym miejscowo Nadzorze Wodnym Wód Polskich, przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych tj. 30 dni. Po tym czasie i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu można przystąpić do wykonywania robót jeżeli kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich, w drodze decyzji nie wniesie sprzeciwu.

Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego jest właściwy Kierownik Nadzoru Wodnego Wód Polskich.

I. Zgodnie z art. 394 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zgłoszenie wodnoprawne jest wymagane na:

 1. wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów;
 2. postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 3. prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 4. wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;
 5. trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;
 6. prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;
 7. wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 8. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 9. wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m 2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 10. przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub inne go przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;
 11. przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;
 12. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.

II. Zgłoszenie wodnoprawne musi zawierać:

 1. oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia (adres i siedziba);
 2. określenie:
  1. celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych,
  1. stanu prawnego nieruchomości, na której czynności, roboty lub urządzenia wodne  
         będą wykonywane,
  1. opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowye parametry charakteryzujące planowane roboty oraz warunki ich wykonania,
  1. lokalizacji czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi,
  1. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności.
Opłata za zgłoszenie wodnoprawne zgodnie z art. 398 ust. 1 pkt 2 wynosi:

90,16 zł

III. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę uwierzytelnioną przez organ państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej
 • odpowiednie szkice lub rysunki
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane
 • zgodę właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych
 • dodatkowo:
 • dowód uiszczenia opłaty za dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego
 • dokument pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik
 • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik

W przypadku kiedy realizacja dwóch lub więcej przedsięwzięć skutkuje przekroczeniem parametrów określonych dla tych przedsięwzięć, organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych, w drodze decyzji orzeka o obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.